] TCP/IP és un conjunt de protocols que cobreixen els diversos nivells del model OSI (Sistemes Operatius) Aquests protocols són utilitzats per tots els ordinadors connectats a Internet, de manera que aquests puguin comunicar-se entre si. Cal tenir en compte que en Internet es troben connectats ordinadors de classes molt diferents i amb maquinari i programari incompatibles en molts casos, a més de tots els mitjans i formes possibles de connexió. Aquí es troba una dels grans avantatges del TCP/IP, car aquest protocol s'encarregarà que la comunicació entre tots sigui possible. TCP/IP és compatible amb qualsevol sistema operatiu i amb qualsevol tipus de maquinari.
Els dos protocols més importants de la pila TCP/IP són el TCP (Transmission Control Protocol) i el IP (Internet Protocol), que són els què donen nom al conjunt.

] FTP (sigla en anglès de File Transfer Protocol - Protocol de Transferència d’Arxius) en informàtica, és un protocolo de xarxa per a la transferència d’arxius entre sistemes connectats a una xarxa TCP, basat en l’arquitectura client-servidor. Des d’un equip client es pot connectar a un servidor per a descarregar arxius des d’ell o per a enviar-li arxius, independentment del sistema operatiu utilitzat en cada equipo.
El Servei FTP és ofert per la capa d’Aplicació del model de capes de xarxa TCP/IP a l’usuari, utilitzant normalment el port de xarxa 20 i el 21. Un problema bàsic de FTP és que està pensat per a oferir la màxima velocitat en la connexió, però no la màxima seguretat, ja que tot l’intercanvi d’informació, des del login i password de l’usuari en el servidor fins la transferència de qualsevol arxiu, es realitza en text pla sense cap tipus de xifrat, amb el que un possible atacant pot capturar aquest tràfec, accedir al servidor, o apropiar-se dels arxius transferits.
Per a solucionar aquest problema són de gran utilitat aplicacions com scp i sftp, incloses en el paquet SSH, que permeten transferir arxius però xifrant tot el tràfec.